تلفن تماس
021 7713 9030
بزرگراه رسالت خ شهید کرد
کوچه ترکستانی پلاک ۲ واحد ۱